Arya Kruse

Arya Kruse

Monday, April 9, 2018
7 lbs 0.5 oz
19.5 in
Parent(s) Name(s)
Emma