Teagen Ryan Elvena

Teagen Ryan Elvena

Monday, February 20, 2023
7 lbs. 9 oz.
20.5 in.
Parent(s) Name(s)
Dalton & Tori